Svenska Barnläkarföreningens Arbetsgrupp för flyktingbarn

Arbetsgruppen bildades på BLF:s årsmöte 2002-02-06. Bakgrunden var att de förhoppningar om en humanare flyktingpolitik, som väcktes då Barnkonventionens artikel 3 om barnets bästa infördes som portalparagraf i Utlänningslagen, aldrig infriades. Arbetsgruppen bildades av barnläkare som reagerade över flyktingbarns alltmer försämrade situation i Sverige och i Europa. Vi menar att flyktingbarn, gömda barn och papperslösa barn idag är bland de mest utsatta barnen i vår del av världen och att det är viktigt av att vi som barnläkare hela tiden arbetar för att tillförsäkra dessa barn deras grundläggande mänskliga rättigheter.

Arbetsgruppens syfte är:

Arbetsgruppen har hittills haft begränsade möjligheter till täta och regelbundna möten. Vi arbetar därför främst via e-post där alla medlemma finns på en e-postlista och deltar i diskussioner kring aktuella frågeställningar och kan väcka egna frågor efter behov. Vi har bland annat medverkat till:

Om du är intresserad av att delta i Arbetsgruppen så är du välkommen att kontakta någon av nedanstående personer i styrelsen:

Ordförande:
Henry Ascher, docent i barnmedicin, universitetslektor

Avd för samhällsmedicin och folkhälsa
Box 414
405 30 Göteborg

SVERIGE
Tel: +46-(0)31-786 68 41
E-post: henry.ascher@socmed.gu.se

Övriga kontaktpersoner:
Tor Lindberg, professor
Tel: 0705-224938
E-post: tor.lindberg@kaprifolium.se

Anders Hjern, professor
Tel: 0752-473169
E-post: anders.hjern@chess.su.se

Lars H Gustafsson, docent
Tel: 0706-922245
E-post: lars.h.gustafsson@telia.com