PHO

Vårdplaneringsgruppen för Solida Tumörer hos Barn (VSTB)

ÖVERSIKTEN ÖVER AKTUELLA BEHANDLINGSPROTOKOLL FÖR SOLIDA BARNTUMÖRER (EXKL NHL OCH CNS) ÄR UPPDATERAD (2018-12-09)
VSTB:s representanter 2018
Barnonkologi
Gustaf Ljungman och Annika Englund (suppl) (Uppsala) , Britt-Marie Holmqvist och Lisa Törnudd (suppl) (Linköping), Lars Hjorth och Patrik Romerius (suppl) (Lund), Ulf Hjalmars, Caroline Björklund (sekr) och Frans Nilsson (suppl) (Umeå), Niklas Pal och Trausti Oskarsson (suppl) (Stockholm), Gustaf Österlundh och Lars Kawan (suppl) (Göteborg), Per Kogner (ansv neuroblastom, Stockholm), Jonas Karlén (ansv Hodgkin, Stockholm), Ingrid Öra (ansv INFORM, Stockholm och Lund)
Barnkirurgi
Vladimir Gatzinsky och Pia Löfgren (suppl) (Göteborg), Pär-Johan Svensson och Jacob Stenman (suppl) (Stockholm), Torbjörn Backman (Lund), Thora Olafsdottir (Uppsala)
Strålterapi
Anna Embring (Stockholm), Jacob Engellau (Lund), Zahra Taheri-Kadhkoda (Uppsala)
Barnpatologi
Bengt Sandstedt och Sandra Wessman (Stockholm), Magnus Hansson (Göteborg), David Gisselson Nord (Lund)
Ortopedisk tumörkirurgi
Otte Brosjö (Stockholm)
Representant för länssjukhus
Torben Ek (ordf, Halmstad och Göteborg)
Konsultsjuksköterska
Marie Sandgren (Linköping)
Ansvarig för VSTB-registret
Mats Heyman (Stockholm)

NYHETER


ÅRSRAPPORTER

VSTB har utarbetat riktlinjer för enhetlig vätsketerapi vid cisplatinbehandling (Dokument och PM)

Protokoll från VSTB-möten ligger under
INTERNA DOKUMENT/VSTB


NYA UPPFÖLJNINGSSCHEMA FÖR GERM CELL TUMÖRER (2011-11-20)

VSTB-artikeln om överlevnad efter solida tumörer hos barn publiceras i Acta Paediatrica (dec 2010)

”Fler barn med cancer överlever” UNT uppmärksammar VSTB:s forskningsresultat (2010-12-31)

GCT-klassifikation och stadieindelning (2011-01-14)

Historik
VSTB bildades 1974 på initiativ av en liten grupp specialister med särkilt intresse för barnonkologi. Det fanns ett behov av att genom samarbete och informationsutbyte förbättra behandlingen också av solida tumörer hos barn enligt internationell standard. En motsvarande arbetsgrupp för leukemibehandling hade ju startats några år tidigare (Svenska barnleukemigruppen).
 
image002
Ett nationellt register för alla fall av solida tumörer inrättades också 1982. Detta sk VSTB-register skapades för att samla data om de olika tumörtyperna för att kunna göra epidemiologiska studier och följa utvecklingen av behandlingsresultaten. VSTB-registret administrerades de första 20 åren från Regionalt onkologiskt centrum i Lund, men flyttades fysiskt 2002 till Karolinska Institutet. Alla data överfördes i samband med detta till en digital databas, som administreras från Barncancerforskningsenheten på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm. Alla uppgifter om patienternas diagnos, behandling och uppföljning mm kan numer enkelt inrapporteras fortlöpande on line till databasen
Målsättning
VSTB:s huvudmålsättning är alltså att arbeta för att alla barn i landet skall kunna få bästa möjliga behandling för sin tumörsjukdom enligt internationella vetenskapliga rön och erfarenheter, oberoende av var de bor. I denna målsättning ingår att bevaka den internationella utvecklingen av barnonkologisk behandling och att utveckla kliniskt och vetenskapligt samarbete med andra länders motsvarigheter till VSTB.
VSTB:s arbete
I VSTB finns specialister i barnonkologi från alla landets barnonkologiska centra och en barnläkare med från länssjukhusen. I VSTB finns också specialister i barnkirurgi, strålterapi, patologi och ortopedisk kirurgi. Ansvarig administratör för VSTB-registret är adjungerad representant. VSTB adjungerar dessutom regelbundet andra specialister, som behövs för arbetet. VSTB har normalt fyra sammanträden/år. En stor del av tiden vid dessa möten upptas av redovisningar av pågående kliniska behandlingsstudier och av nya sådana studier under planering. VSTB beslutar efter sådana diskussioner om deltagandet i en behandlingsstudie. Behandlingsprotokollet blir i så fall antaget för hela landet, vilket innebär att alla barn i Sverige kan få samma behandling för en viss tumörform. Varje tumörsjukdom behandlas således enligt ett särskilt behandlingsprotokoll inom ramen för en vetenskaplig studie, som oftast är internationell.
Förutom sådana övergripande beslut utarbetar VSTB gemensamma riktlinjer för hur vissa behandlingar skall genomföras eller följas upp, ett led i kvalitetssäkringen av potentiellt riskfyllda behandlingar.
Sverige är ett litet land med ett relativt litet antal patienter. Vissa tumörtyper drabbar bara enstaka patienter varje år. Om man vill utvärdera resultatet av nya behandlingar med vetenskapliga metoder behövs ett stort antal patienter. Det är därför viktigt att samarbeta med andra länders barnonkologer. VSTB har därför givit egna eller utomstående specialister i uppdrag att medverka i arbetet med de internationella behandlingsstudier som Sverige deltar i. Det ger VSTB en möjlighet att påverka behandlingarnas utformning och att få snabb återrapportering av viktig information.
Nyheter 2004

 • Nytt protokoll (LNESG 2) för behandling av resecerbara neuroblastom som är MYCN-neg. (samt MYCN-pos., St 1),
 • Nytt protokoll för behandling av hepatoblastom – SIOPEL 4 – för högriskfall.
 • Nytt protokoll för extrakraniella germinalcellstumörer – GC3.
 • Nytt protokoll för Hodgkins sjukdom – GPOH-HD 2003
Nyheter 2005
 • Ny multinationell randomiserad behandlingsstudie på osteosarkom – EURAMOS 1 – med deltagande av centra i USA och Europa. Startade våren 2005.
 • Nytt protokoll för B-lymfom – B-NHL BFM 04.
 • Ny randomiserad behandlingsstudie på non-B-cellslymfom (T- och prekursor-B-lymfom)– EURO-LB 02
Nyheter 2006
 • Nytt protokoll för hepatocellulär cancer – SIOPEL-5
Årsrapport 2008
Kommande nyheter
 •  Ny europeisk randomiserad behandlingsstudie på icke metastaserande rhabdomyosarkom (RMS) organiserad av European paediatric Soft Tissue Sarcoma Group, EpSSG. Europeiskt projekt med SIOP och CWS, m fl. Start troligen under våren 2007.
 •  Nytt protokoll för non-RMS mjukdelssarkom från EpSSG.
 •  Ny randomiserad behandlingsstudie på klassisk Hodgkins sjukdom - EURONET-PHL-C1 med deltagande av de flesta större Europeiska studiegrupperna. Startar troligen våren 2007.
 •  En parallell studie på HD med lymfocytpredominans från samma organisation - EURONET-PHL-LP1- startar troligen samtidigt.