PHO (uppdaterad 2009-11-21)

SBLG
Svenska BarnLeukemiGruppen

HISTORIK

SBLG bildades 1967 och har sedan starten regelbundet träffats för att på nationell basis säkerställa högkvalitativ leukemidiagnostik, behandling, behandlingsresultat och minimering av sena komplikationer.

PM OCH DOKUMENT
Årsrapport 2015
Febril neutropeni vid AML (150315)
Aktuella behandlingsprotokoll inom leukemiområdet 2015
Årsrapport 2014
Årsrapport 2013
Årsrapport 2011
Verksamhetsberättelse 2010
Representation i arbetsgrupper 2007

MEDLEMMAR 2015
Jonas Abrahamsson (Ordförande), Lene Karlsson och Karin Mellgren, Göteborg
Josefin Palle och Johan Arvidsson, Uppsala
Anders Castor och Dominik Turkiewicz, Lund
Mikael Behrendtz (sekr) och Hartmut Vogt, Linköping
Arja Harila Saari och Johan Malmros Stockholm
Ulrika Norén-Nyström Umeå
Mats Heyman, Stockholm (registeransvarig)
Margareta Stenmarker (länssjukhusrepr), Jönköping

ARBETSUPPGIFTER
Gruppen representeras i NOPHO:s leukemiudvalg och i arbetsgrupper inom farmakologi, cytogenetik, immunfenotypning och MRD-diagnostik.
Gruppen upprätthåller internationella kontakter både nationellt och genom
NOPHO.
Gruppen initierar och deltar i samnordiska studier inom NOPHO.
I gruppen ingår numera representanter för alla 6 barnonkologiska centra + SCT-representant från Huddinge. Utöver dessa finns också för närvarande 2 representanter för de olika centras centralsjukhus. Till SBLG finns också knutet representant från det centrala registret
SBLG arbetar på samma sätt nationellt inom dessa områden för att förbättra kvaliteten inom diagnostiken och få den nationellt enhetlig och jämförbar. Detta garanteras genom de samarbetsgrupper som genom åren skapats mellan de olika diagnostiserande laboratorierna. På detta sätt har rekommendationer skapats kring vilka paneler av antikroppar som skall rutinanvändas vid immunfenotypning samt vilka cytogenetiska avvikelser som rutinundersöks vid diagnostik.
Dessa rutiner skapar förutsättningar för det nu pågående arbetet kring förbättrad MRD-diagnostik som i framtida protokoll kommer att få en allt större betydelse. 
Vi arbetar också för att öka samstämmigheten kring ”supportive care”, behandlingsrutiner och omvårdnad, vilket i sin tur underlättar för ”hemsjukhusen”.
Detta inkluderar bland annat PNP (Pneumocystiis pneumoni)-profylax (vid användande så är ”state of art” idag behandling 2 på varandra följande dagar/vecka i normal behandlingsdos), underhålls-behandling, läkemedelssäkerhet (Vinkristin som infusion istället för injektion), rutiner vid lumbalpunktion.
Inrapportering sker numera ”on line” där dokumentation kring aktuella behandlingen fortlöpande ifylls för ALL, AML och KML för ytterligare kvalitetssäkring i befintliga centrala registret. Till ALL-delen finns kopplat ett toxicitetsformulär som ifylls efter slutförande av varje behandlingsblock.
Under 2006 startades en samnordisk biobank för leukemier i Uppsala där benmärg, blod och serum sparas.
Metodutveckling sker med genexpressionsanalyser på flera lab i Sverige.
Genomgång av historiska data gällande högdos-Metotrexatebehandling sker sedan flera år och har publicerats, analyser sker fortlöpande.
Aktuella Behandlingsprotokoll 2015
I övrigt hänvisas till NOPHO-webben för medlemmar.